DOOR

Door is breaking surfaces

connecting surfaces

creating circulation

and defining spaces

Location: Jiayu International, Shanghai, China

Team member: Kaiwen Zhao, Yun Wang, Siyu Gong, Chen Xiang, Xinkai Fan